top of page
Kunder.jpg

För vem finns Prosper?

Prosper vänder sig till organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Vi har haft kommuner, regioner, finansiella institutioner, impact investerare, fastighetsbolag, privata bolag och idéburna organisationer som kunder.

Offentlig sektor

Vi kan hjälpa till att säkerställa att sociala investeringar, insatser och projekt får största möjliga effekt för individer, samhället och den offentliga ekonomin.

 

Vi erbjuder metoder för mätning och uppföljning av effekter och besparingar.

 

Vi strukturerar arbetet med sociala investeringsfonder i offentlig sektor.

 

Vi hjälper till med att strukturera de insatser, projekt och investeringar som kan finansieras av sociala eller gröna obligationer, säkrar att de kan styras, mätas och rapporteras på och att de levererar de eftersökta effekterna och når sina mål.

Vi vet hur man strukturerar sociala utfallskontrakt och kan bistå vid utfallsupphandlingar.
 

Investerare och finansiella institutioner

Vi kan bistå i utformningen av strategier, processer och kriterier för impact investeringar.

 

Vi genomför due diligence av impact-investeringar, såväl private equity som obligationsinvesteringar.

 

Vi genomför s.k. impact assessments där vi utvärderar en organisations möjlighet att leverera eftersökta utfall och effekter samt bedömer risken att dessa utfall inte infinner sig.

 

Vi förvaltar portföljer av impact-investeringar och hjälper portföljbolag med strategi, impact management och styrning. Vi tar om önskvärt en plats i styrelsen.

 

Vi bistår med strukturering, riskbedömning och effektmätning av de projekt, insatser och investeringar som kan finansieras med sociala eller gröna obligationer.
 

Privata storföretag

Vi lägger prognoser, mäter och beräknar värde för de mätbara effekter som ett företags samhällsengagemang skapar.

 

Vi bistår med att strukturera de projekt, insatser och investeringar som kan finansieras av sociala och gröna obligationer. Vi modellerar effekterna av investeringarna, beräknar effekternas värden och sätter en strategi och struktur för mätning och rapportering. Vi hjälper till med att beräkna finansieringsbehov och lönsamhet och vi gör en riskbedömning avseende faktorer som kan påverka de eftersökta effekterna negativt. Vi säkerställer rättvisande villkor i det finansiella instrumentet och kan bistå under löptiden med uppföljning, styrning och rapportering.
 

Impact-bolag, entreprenörer och idéburen sektor

Vi hjälper till att utvärdera strategi, affärsmodeller, mätbara utfall och effekter.

 

Vi bistår med att synliggöra de effekter och utfall som skapas och det värdeskapande som uppstår för samhället.

 

Vi hjälper till med resning av kapital och övrig finansiering.

bottom of page